انجمن علمی جراحان عمومی
 رئیس  آقای دکتر قدرت الله مداح
نائب رئیس و مسئول کمیته اخلاق و روابط عمومی و سخنگو  آقای دکتر غلامرضا زمانی
 دبیر  خانم دکتر آسیه سادات فتاحی
خزانه دار و مسئول کمیته تعرفه و حقوقی  آقای دکتر محمد رئوفی
 مسئول کمیته علمی  آقای دکتر محمد جواد قمری
 عضو اصلی  آقای دکتر محمد تقی رجبی مشهدی
 عضو اصلی  آقای دکتر محمد رضا مطیع
 عضو علی البدل اول  آقای دکتر مهدی اسعدی
 عضو علی البدل دوم  خانم دکتر زهره ادیب منش
 بازرس اصلی  آقای دکنر سید جلال احمدی
 بازرس علی البدل  آقای دکتر یوسفعلی صادق زاده

 انجمن صنفی جراحان عمومی
آقاي دكتر محمدتقی رجبی مشهدی رئیس
آقای دکتر محمدرضا مطیع نائب رئیس
آقاي دكتر غلامرضا زمانی دبیر
آقاي دكتر مهدی اسعدی خزانه دار
آقاي دكتر بهروز هوشمند عضو اصلی
آقاي دكتر امیرهژبر کلالی عضو اصلی
خانم دکتر آسیه سادات فتاحی عضو اصلی
آقای دکتر ابوالقاسم آذرین فر عضو علی البدل
آقای دکتر سید جلال احمدی عضو علی البدل
آقای دکتر محمد برهمت بازرس اصلی
آقای دکتر محمد رئوفی بازرس علی البدل