زمان برگزاری 5-3مهرماه 1392
محل برگزاری:دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی-ارومیه
برنامه بازآموزی ویژه متخصصین تمام رشته های تخصصی جراحی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی-ارومیه  و با همیاری شرکت دستکش حریر ایران
دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران
تهران بلوار میرداماد،شماره 175،کدپستی 1919913961
021-تلفن:30-26401420
دورنگار: 26401419-021
دبیرخانه ارومیه:2222010-0441
پست الکترونیکی
info@iras.org.ir