پنجمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
تاریخ برگزاری 28 تا 30 آبان 92
وب سایت: http://www.irsgo.org